ΕΣΠΑ
telenavis

Blog | 04.05.2023

Εφοδιαστική αλυσίδα: Η σημασία της ηθικής κερδοφορίας για την κοινωνία, το περιβάλλον και την επιχείρηση

Η ηθική κερδοφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για τη σύγχρονη επιχειρηματική κοινότητα, καθώς επηρεάζει την κοινωνία, το περιβάλλον και την επιχείρηση. Εξετάζοντας την επιχείρηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι δε γίνεται να δρα ανεξάρτητα από αυτήν.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ηθικές πρακτικές διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη θετική επίδραση στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τη σημασία της ηθικής κερδοφορίας για επιχειρήσεις του τομέα των logistics και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή να επιτευχθεί.

Τι είναι η ηθική κερδοφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα;

Η ηθική κερδοφορία είναι η επίτευξη κέρδους για την επιχείρηση μέσω της κοινωνικά υπεύθυνης και περιβαλλοντικά βιώσιμης λειτουργίας της. Ως όρος καλύπτει τόσο τις οικονομικές όσο και τις μη οικονομικές πτυχές της αλυσίδας ανεφοδιασμού, όπως είναι η φιλικότητα στο περιβάλλον, οι δίκαιες εργασιακές πρακτικές και η ενεργή συμμετοχή της επιχείρησης σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία.

Η-σημασία-της-ηθικής-κερδοφορίας-στην-εφοδιαστική-αλυσίδα

Ηθική κερδοφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η προσπάθεια κερδοφορίας μέσω ηθικών πρακτικών δε βελτιώνει μόνο τη φήμη και την αξία μιας εταιρείας logistics, αλλά ενισχύει και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξή της σε τοπικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των εννοιών άνθρωπος, πλανήτης και κέρδος, ως διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορείτε να προωθήσετε την καινοτομία, να μειώσετε τους κινδύνους και να φέρετε θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Έτσι, εξασφαλίζετε ταυτόχρονα την επιτυχία και τη μακροβιότητα του οργανισμού σας σε έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο.

Τι περιλαμβάνει η ηθική κερδοφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα;

Ηθική επιλογή προμηθευτών

Η ηθική επιλογή προμηθευτών περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προμηθευτών με βάση την περιβαλλοντική τους συνείδηση, τα εργασιακά πρότυπα που ακολουθούν και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός του οργανισμού τους. Επιλέγοντας προμηθευτές που στηρίζουν τη βιωσιμότητα και τη δίκαιη εργασία, οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Αυτή η προσέγγιση συμφωνεί και με την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για ηθικά παραγόμενα προϊόντα. Η έμφαση σε υπεύθυνες πρακτικές όσον αφορά την προμήθεια πρώτων υλών ενθαρρύνει και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού και την προστασία των πόρων του πλανήτη.

Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα αποτελούν ζωτικά στοιχεία της ηθικής διαχείρισης στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε και να επαληθεύετε την προέλευση και ολόκληρο το ταξίδι των προϊόντων από το σημείο Α στο σημείο Β. Αυτό βοηθά στη διασφάλιση ποιότητας των μεταφερόμενων προϊόντων και αποτελεί απόδειξη υπεύθυνης μεταχείρισης εμπορευμάτων και πρώτων υλών.

Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Επενδύοντας σε τεχνολογίες ιχνηλασιμότητας, όπως οι αισθητήρες θερμοκρασίας, τα software καταγραφής δεδομένων από δρομολόγια οχημάτων και η IoT τεχνολογία, οι fleet managers μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν πιθανά ζητήματα και να ενισχύσουν την ικανοποίηση του τελικού πελάτη.

Μάθετε πώς δουλεύει

Προστασία από ηθικούς κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Οι πιθανοί ηθικοί κίνδυνοι από τη μη εφαρμογή ηθικής δεοντολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνουν:

 • την πιθανότητα εκμετάλλευσης του εργατικού δυναμικού
 • την περιβαλλοντική υποβάθμιση του πεδίου δραστηριότητας
 • τη διαφθορά και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η τήρηση διεθνών πλαισίων, όπως το Global Compact που θεσπίστηκε από τον Ο.Η.Ε. και το ISO 26000, προωθεί την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και καθοδηγεί τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων. Επιπλέον, η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου κώδικα δεοντολογίας θέτει σαφείς προσδοκίες τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους προμηθευτές.

Ενσωματώνοντας αυτές τις τακτικές, μπορείτε να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε ενεργά τους ηθικούς κινδύνους, εξασφαλίζοντας μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη δρομολόγηση.

Μέσω της δέσμευσης για τη βελτίωση των ηθικών προτύπων, μπορείτε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας, να ενισχύσετε τη φήμη της εταιρείας και να δημιουργήσετε θετική αξία για τους μετόχους. Προστατέψτε την αλυσίδα αξίας σας με ηθικό πρόσημο και κερδίστε προσφέροντας εκ προοιμίου στην κοινωνία στην οποία ανήκετε.

Στρατηγικές συνεργασίες για προώθηση ηθικών πρακτικών στον ανεφοδιασμό

Οι στρατηγικές συνεργασίες που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και πόρων,την ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές και την αντιμετώπιση από κοινού καθημερινών προκλήσεων μπορεί να κάνει πράγματι τη διαφορά για τον οργανισμό σας.

Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να διευκολύνουν τη διαφανή επικοινωνία εντός του οργανισμού σας, να ανοίξουν νέους τεχνολογικούς ορίζοντες και να αποτελέσουν ξεκάθαρο στρατηγικό σας πλεονέκτημα.

Ηθική κερδοφορία και διαφάνεια στα logictics

Ηθική κερδοφορία και διαφάνεια στα logictics

 

Τελικά, τέτοιες συνεργασίες συμβάλλουν στη δημιουργία πιο υπεύθυνων και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού που ευνοούν τόσο την επιχείρηση, όσο και την κοινωνία. Η κοινή ανάπτυξη έρχεται μέσα από τη βελτίωση των ηθικών προτύπων, προάγοντας τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία ενός οργανισμού στην αγορά.

Γινόμαστε ο στρατηγικός σας συνεργάτης.

Ρωτήστε γιατί

Reporting απόδοσης ηθικών πρακτικών

Η αξιολόγηση της ηθικής στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι ουσιώδης για τη συνεχή βελτίωση και επίβλεψη της συμμόρφωσης με τα ανάλογα πρότυπα. Σχετικοί δείκτες όπως:

 • ποσοστό συμμόρφωσης προμηθευτών και εργαζομένων
 • περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • δείκτες ποιότητας
 • ποσοστά συμμετοχής σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις κ.ά.

παρέχουν ποσοτικά μετρήσιμες τιμές ως προς την υιοθέτηση ηθικών πρακτικών. Τακτικοί έλεγχοι, αυτοαξιολογήσεις και πιστοποιήσεις από αρμόδιους φορείς συμβάλλουν στην αποτύπωση της όλης προσπάθειας ηθικής κερδοφορίας ενός οργανισμού.

Δράσεις και events σχετικά με το περιβάλλον και το κοινωνικό πρόσωπο της επιχείρησης, ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την πτυχή της επιχείρησης.

Ηθική κερδοφορία και ο ρόλος της Telenavis

Στην Telenavis σας βοηθάμε να πετύχετε ηθική κερδοφορία με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σχεδιάσαμε ειδικά για την εφοδιαστική αλυσίδα λύσεις γεωπληροφορικής, που καταγράφουν δεδομένα από τα δρομολόγια μεταφοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και εξοπλισμού, ώστε να διευκολύνουμε το έργο παραλαβής-παράδοσης.

Δείτε ιστορίες επιτυχίας

Σε ένα κεντρικό και δυναμικό εργαλείο μπορείτε πλέον να βλέπετε δείκτες που σχετίζονται με:

 • Την κατάσταση των οχημάτων σας
 • Την περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη οδηγική συμπεριφορά των οδηγών σας
 • Τις συνθήκες μεταφοράς ευαίσθητων προϊόντων
 • Την αποτελεσματικότητα φόρτωσης ανά όχημα κ.ά.
Στατιστικά και δείκτες απόδοσης ενός στόλου εφοδιαστικής αλυσίδας

Στατιστικά και δείκτες απόδοσης ενός στόλου εφοδιαστικής αλυσίδας

Ψάχνετε για μια στρατηγική συνεργασία που θα κάνει την ηθική κερδοφορία σας ευκολότερη;

Ζητήστε ένα DEMO

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ & ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα άρθρα όπως αυτό

Περιηγηθείτε στα τελευταία, δημοσιευμένα νέα της Telenavis και ανακαλύψτε άρθρα με πολύτιμες συμβουλές για τη διαχείριση των εργασιών σας, με τις νέες τεχνολογίες.

Προκλήσεις στον κλάδο των logistics
Ιούν 19 2023

10 Προκλήσεις στον κλάδο των logistics & πρακτικές λύσεις που εφαρμόζει η Telenavis

Ο κλάδος των logistics αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, που περιλαμβάνουν την αύξηση του...
Μαρ 28 2023

Διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων: Τι ζητούν οι fleet managers;

Για κάθε επιχείρηση που διαθέτει τμήμα μεταφορών ή κάποιο στόλο οχημάτων η διαχείριση του κόστους...
Νοέ 17 2022

Νέες τεχνολογίες στη δρομολόγηση αναβαθμίζουν τα logistics στις αλυσίδες supermarket

Είστε στέλεχος ή ιδιοκτήτης super market και θέλετε να εξελίξετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε, να...
Σεπ 30 2022

Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες Ταχυμεταφορών – Courier & Αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) που προσφέρετε στους πελάτες σας;...
Proof of delivery
Αυγ 04 2022

Αναβαθμίστε τη Last Mile Delivery εμπειρία με το ηλεκτρονικό Proof of Delivery (POD)

Γνωρίζετε ότι 7 στους 10 θεωρούν ότι η εμπειρία στο last mile delivery είναι εξαιρετικά σημαντική...
Ιούλ 20 2022

Υπολογισμός κόστους καυσίμων: Πόσο καύσιμο καταναλώνουν πραγματικά τα οχήματά σας;

Έχετε αναρωτηθεί για ποιους λόγους μπορεί να πληρώνετε περισσότερο πετρέλαιο ή βενζίνη στα...

Δωρεάν 30’ Συμβουλευτική

Ζητήστε μία

Demo Παρουσίαση

Μιλήστε με την

Εξυπηρέτηση Πελατών

Καλέστε την

Τεχνική Υποστήριξη