ΕΣΠΑ
Telenavis

Blog | 01.10.2021

Route Optimisation: 5 Οφέλη από τη χρήση καινοτόμων συστημάτων δρομολόγησης

Ένα σύστημα προγραμματισμού και οργάνωσης δρομολογίων (route planning) με βελτιστοποίηση δρομολόγησης, προσφέρει διαφάνεια στο έργο ενός στόλου οχημάτων, διασφαλίζοντας ότι οι παραδόσεις, οι επισκέψεις, ο ανεφοδιασμός και όλες οι εργασίες στο πεδίο γίνονται έγκαιρα  και με ακρίβεια (deliver in full and on time).

Τι είναι η Βελτιστοποίηση Δρομολόγησης (Route Optimisation);

Βελτιστοποίηση Δρομολόγησης, ή αλλιώς Route Optimisation, είναι η οργάνωση και προτεραιοποίηση των δρομολογίων ενός στόλου οχημάτων, ούτως ώστε το έργο της παράδοσης να γίνεται παραγωγικά, εντός ορισμένων χρονικών περιθωρίων και με την κατά δύναμιν ελαχιστοποίηση του κόστους. Η ελαχιστοποίηση κόστους προέρχεται από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και του παρατεταμένου χρόνου απασχόλησης εργαζομένων στο πεδίο.

 • Πώς λειτουργεί η βελτιστοποίηση δρομολόγησης
 • Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται από τη χρήση συστημάτων βελτιστοποίησης δρομολόγησης
 • 5 οφέλη που προσφέρει ένα route optimisation software
 • Συνδυασμός route optimisation με παρακολούθηση στόλου οχημάτων

Πώς λειτουργεί ένα Route Optimisation Software;

Αρχικοποίηση συστήματος βελτιστοποίησης δρομολόγησης

Για να ξεκινήσει κάποιος να χρησιμοποιεί ένα Route Optimisation Software, θα χρειαστεί να καταχωρήσει τα διαθέσιμα οχήματα του στόλου οχημάτων, μαζί με τη δυναμικότητα και όλα τα χαρακτηριστικά τους. Χρειάζεται, δηλαδή, να δημιουργηθεί μια αρχική βάση δεδομένων των οχημάτων, ώστε να μπορεί αργότερα το σύστημα να “διαβάζει” τις δυνατότητες κάθε οχήματος, όπως κυβισμός, χωρητικότητα, ιδιότητα ψυγείου, τονάζ κλπ.

Έπειτα, χρειάζεται να καταχωρηθούν τα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή τα σημεία-στάσεις στα οποία είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα μια εργασία. Αυτά τα σημεία μπορεί να είναι η έδρα ή άλλες εγκαταστάσεις ενός πελάτη, μια αποθήκη ανεφοδιασμού, ένας κόμβος δικτύων, ένα εργοτάξιο, ένας μετρητής νερού που θα γίνει καταμέτρηση κ.ο.κ.

Το τελευταίο βήμα στην αρχικοποίηση είναι ο ορισμός του χρονικού περιθωρίου (time frame), μέσα στο οποίο υλοποιούνται οι εργασίες ή γίνεται η κίνηση του οχήματος.

Δημιουργία βελτιστοποιημένων δρομολογίων

Αφού ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, το software βελτιστοποίησης δρομολογίων θα δημιουργήσει το πλάνο διαδρομών για όλα τα οχήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές που έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις από το χειριστή. Για παράδειγμα ένα όχημα μεγάλου όγκου δε θα προτιμηθεί για να εξυπηρετησει το κέντρο της Αττικής.

Επίσης, μπορούν να ρυθμίζονται παράμετροι ως στόχοι για τον υπολογισμό των δρομολογίων. Αν, για παράδειγμα, έχει ρυθμιστεί ως παράμετρος η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου ή η μείωση της χιλιομετρικής απόστασης που πρόκειται να διανυθεί, η δρομολόγηση θα γίνει με βάση αυτό το κριτήριο.

Ακόμη, ο manager του στόλου μπορεί να δημιουργεί γεωζώνες εξυπηρέτησης και να ζητά από το σύστημα να υπολογίζει δρομολόγια για κάθε όχημα, εντός συγκεκριμένης γεωζώνης.

Καθώς το πρόγραμμα “τρέχει”, ο αλγόριθμος καθορίζει τον τρόπο φόρτωσης και τα σημεία που θα γίνουν οι στάσεις. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός βελτιστοποιημένου πλάνου δρομολογίων.

Ένα ολοκληρωμένο Route Optimisation Software, λειτουργεί με σύνδεση σε mobile συσκευές των συνεργατών στο πεδίο. Αφού υπολογιστεί το σύνολο των δρομολογίων που θα εκτελεστούν, οι συνεργάτες ενημερώνονται στις συσκευές τους για το δρομολόγιο της μέρας.

Έτσι, η ανάθεση δρομολογίων γίνεται με τρόπο αυτόματο. Ο κάθε συνεργάτης γνωρίζει εκ προοιμίου τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί και μπορεί να τις δει αναλυτικά στη συσκευή του. Φυσικά, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, ένα σωστά δομημένο σύστημα βελτιστοποίησης δρομολόγησης, οφείλει να επιτρέπει τις manual τροποποιήσεις.

Στην Telenavis, δημιουργήσαμε ένα πλήρες Route Optimisation Software, με ακόμη περισσότερες δυνατότητες βελτιστοποίησης, αυτοματισμού και οργάνωσης των δρομολογίων. Το WorkForce Manager βελτιστοποιεί τα δρομολόγια ενός στόλου οχημάτων, παρέχει real time πιστοποίηση παράδοσης (Proof of Delivery – POD) και δυνατότητα paperless σύνδεσης με το λογιστήριο της εταιρείας.

WorkForce Manager σε κινητή συσκευή

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται από τη χρήση συστημάτων βελτιστοποίησης δρομολόγησης

Οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από τη χρήση συστήματος βελτιστοποίησης δρομολόγησης ανήκουν σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας. Οι κλάδοι αυτοί συνοπτικά είναι:

 • Επιχειρήσεις με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων
 • Πρακτορεία μεταφορών και μεταφορικές εταιρείες
 • Καταστήματα και επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων
 • Επιχειρήσεις με δίκτυο πωλητών στο πεδίο
 • Τεχνικά συνεργεία με παροχή υπηρεσιών στο πεδίο
 • Φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες & διανομείς φαρμάκων
 • Γαλακτοβιομηχανίες και αλυσίδες διανομής τροφίμων
 • Merchandisers & big retailers

5 οφέλη που προσφέρει ένα Route Optimisation Software

Παρακάτω ακολουθούν τα οφέλη από τη χρήση λογισμικού για τη βελτιστοποίηση δρομολόγησης:

Βέλτιστος  υπολογισμός διαδρομών

Βελτιστοποίηση δρομολόγησης με software

Με τη χρήση ενός Route Optimisation Software εξαλείφεται η επικάλυψη δρομολογίων στην ίδια περιοχή και τα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα μειώνονται. Η επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός οχημάτων και οδηγών που χρειάζονται, για την επιτυχή ολοκλήρωση του καθημερινού έργου στο πεδίο. Έτσι, μειώνονται:

 • Το κόστος κεφαλαίου που είναι δεσμευμένο σε αδρανή οχήματα
 • Τα λειτουργικά έξοδα από την απασχόληση υπεράριθμων εργαζομένων

Μικρότεροι χρόνοι προγραμματισμού δρομολογίων

Με ένα σύστημα δρομολόγησης ο προγραμματισμός δρομολογίων για ένα πλήθος οχημάτων γίνεται αυτόματα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι δρομολόγια ενός στόλου με περίπου 20 οχήματα, ολοκληρώνονται σε 5-10’, ενώ ένας άνθρωπος χρειάζεται 5-6 ώρες για να κάνει τον αντίστοιχο προγραμματισμό. Επομένως η ελάττωση του χρόνου εργασίας του dispatcher είναι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της βελτιστοποίησης δρομολόγησης.

Επιπλέον, η έγκαιρη και αυτόματη ενημέρωση των οδηγών για τα προσεχή δρομολόγια, δημιουργεί ένα κλιμα οργάνωσης στους κόλπους της εταιρείας. Οι εργασίες παράδοσης-παραλαβής ή και απλής επίσκεψης στο χώρο ενός πελάτη, γίνονται πιο αποτελεσματικά, σε κατάσταση ηρεμίας και με μικρότερο κόστος.

Μειωμένο κόστος ανά χιλιόμετρο

Ένα από τα πιο σπουδαία οφέλη που προσφέρει η βελτιστοποίηση δρομολόγησης, είναι το μειωμένο κόστος ανά χιλιόμετρο. Ο αλγόριθμος μπορεί να συνυπολογίζει το κόστος κατανάλωσης για κάθε όχημα και να δημιουργεί ένα βελτιστοποιημένο ημερήσιο πρόγραμμα δρομολογίων, ελαχιστοποιώντας το κόστος ανά χιλιόμετρο που διανύεται από τα οχήματα.

Μείωση ρίσκου εκπρόθεσμων παραδόσεων

WorkForce Manager και πρόγραμμα ημερήσιων εργασιών

Υιοθετώντας τη χρήση ενός σύγχρονου software βελτιστοποίησης δρομολογίων, αμέσως μειώνεται η αβεβαιότητα στις προβλέψεις χρόνου παράδοσης. Η ροή εργασίας γίνεται πιο σταθερή και επικρατούν καλύτερες συνθήκες για την εκτέλεση του έργου παραλαβής-παράδοσης, ανεφοδιασμού, μεταφορών, παροχής υπηρεσίας σε σημείο κλπ.

Καλύτερη εμπειρία πελάτη

Ένα σύγχρονο σύστημα βελτιστοποίησης δρομολόγησης αυξάνει την ικανότητα διατήρησης υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλα τα οφέλη που έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, έχουν ταυτόχρονο αποδέκτη και τους πελάτες σας. Με ένα software για σχεδιασμό διαδρομής, μπορείτε να προσφέρετε μια άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Συνδυασμός route optimisation με παρακολούθηση στόλου οχημάτων

Η απόλυτη συνταγή επιτυχίας στον κόσμο διαχείρισης ενός στόλου οχημάτων, είναι ο συνδυασμός συστήματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων και βελτιστοποίησης δρομολόγησης.

Στην Telenavis αναπτύξαμε μια λύση για κάθε ανάγκη, με δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης. Το Web NavFleet είναι το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, με λειτουργίες που βασίζονται στο GPS tracking και την real-time λήψη πληροφοριών σχετικά με τα οχήματα του στόλου.

Με το Web NavFleet μπορείτε να βρίσκετε τα οχήματά σας πάνω σε έναν διαδραστικό χάρτη, να μελετάτε το ιστορικών των διαδρομών και να ενημερώνεστε για έκτακτα συμβάντα αυτόματα, σχετικά με το όχημα και τις οδικές συνθήκες. Μπορείτε ακόμα να λαμβάνετε αναφορές σχετικά με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Όταν τα δύο συστήματα λειτουργούν συνδυαστικά (Web NavFleet και WorkForce Manager), έχετε την πλήρη εποπτεία των οχημάτων και των εργαζομένων στο πεδίο. Όλα τα δεδομένα από τα δρομολόγια και από την έκβαση των εργασιών στο πεδίο ψηφιοποιούνται. Ο συνδυασμός των δύο συστημάτων σας δίνει ευελιξία, τεχνολογική υπεροχή, εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.


Η Telenavis προσφέρει λύσεις γεωπληροφορικής προηγμένης τεχνολογίας, που διασφαλίζουν την ορθότητα, την οργάνωση και την αυτοματοποίηση στη διαχείριση στόλου οχημάτων και τη βελτιστοποίηση της δρομολόγησης. Αξιοποιήστε τις πρωτοποριακές λύσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και αυξήστε την απόδοση του στόλου σας.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ & ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα άρθρα όπως αυτό

Περιηγηθείτε στα τελευταία, δημοσιευμένα νέα της Telenavis και ανακαλύψτε άρθρα με πολύτιμες συμβουλές για τη διαχείριση των εργασιών σας, με τις νέες τεχνολογίες.

Προκλήσεις στον κλάδο των logistics
Ιούν 19 2023

10 Προκλήσεις στον κλάδο των logistics & πρακτικές λύσεις που εφαρμόζει η Telenavis

Ο κλάδος των logistics αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, που περιλαμβάνουν την αύξηση του...
Η-σημασία-της-ηθικής-κερδοφορίας-στην-εφοδιαστική-αλυσίδα
Μάι 04 2023

Εφοδιαστική αλυσίδα: Η σημασία της ηθικής κερδοφορίας για την κοινωνία, το περιβάλλον και την επιχείρηση

Η ηθική κερδοφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για τη σύγχρονη...
Μαρ 28 2023

Διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων: Τι ζητούν οι fleet managers;

Για κάθε επιχείρηση που διαθέτει τμήμα μεταφορών ή κάποιο στόλο οχημάτων η διαχείριση του κόστους...
Νοέ 17 2022

Νέες τεχνολογίες στη δρομολόγηση αναβαθμίζουν τα logistics στις αλυσίδες supermarket

Είστε στέλεχος ή ιδιοκτήτης super market και θέλετε να εξελίξετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε, να...
Σεπ 30 2022

Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες Ταχυμεταφορών – Courier & Αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) που προσφέρετε στους πελάτες σας;...
Proof of delivery
Αυγ 04 2022

Αναβαθμίστε τη Last Mile Delivery εμπειρία με το ηλεκτρονικό Proof of Delivery (POD)

Γνωρίζετε ότι 7 στους 10 θεωρούν ότι η εμπειρία στο last mile delivery είναι εξαιρετικά σημαντική...

Δωρεάν 30’ Συμβουλευτική

Ζητήστε μία

Demo Παρουσίαση

Μιλήστε με την

Εξυπηρέτηση Πελατών

Καλέστε την

Τεχνική Υποστήριξη